سیستم مدیریت شرکت های حمل و نقلی و کمیسیون ها
پنجشنبه - 1400/11/07

لطفا به نکات زیر توجه فرمایید:

* شرکت هایی که هنوز کد شرکت به آنها تعلق نگرفته است نمی توانند از این طریق کلمه ی عبور خود را تغییر دهند.
* کلمه ی عبور به آدرس ایمیلی که در پروفایل شرکت ثبت شده است ارسال می شود، پس اگر آدرس ایمیلتان نامعتبر است نمی توانید از این طریق کلمه ی عبور خود را تغییر دهید.

در صورتی که از این فرم نتوانستید کلمه ی عبور را تغییر دهید باید به سازمان مربوطه اطلاع دهید تا مسئولین مربوطه کلمه ی عبورتان را برایتان ارسال نمایند.